Beleidsplan

Stichting Vrouwe Groenevelt’s Liefdegesticht
statutair gevestigd te Rotterdam

 1. Inleiding

Stichting Vrouwe Groenevelt’s Liefdegesticht (hierna te noemen: “VGL”), statutair gevestigd te Rotterdam, heeft een beleidsplan waarin inzicht wordt verschaft over de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan de doelstelling van VGL.

Het bestuur van VGL heeft bij bestuursbesluit, unaniem genomen met inachtneming van het bepaalde in art. 5  van de statuten van VGL, besloten het beleidsplan van VGL te actualiseren. Het geactualiseerde beleidsplan luidt thans conform de volgende bepalingen.

 • Strategie
 • Statutaire doelstelling (art. 2 van de statuten van VGL)

Het doel van VGL is het doen van uitkeringen ter ondersteuning van de financiering van woonruimte aan bejaarde vrouwen, hetzij ongehuwde vrouwen, hetzij weduwen, deze woonruimte zich bevindende in met name de Hof geheten “Vrouwe Groenevelt’s Liefdegesticht” gelegen aan de Vijverhofstraat 69 te Rotterdam (hierna te noemen: de “Hof”)

VGL tracht haar doel mede te bereiken door zich bezig te houden met het financieel ondersteunen van het onderhoud van gebouwen en tuin, onderdeel uitmakend van de Hof.

 • Afwezigheid van winstoogmerk

VGL drijft geen onderneming en beoogt niet het maken van winst. Dit laatste blijkt ook uit de feitelijke werkzaamheden van VGL.

 • Bestemming liquidatiesaldo (art. 9 lid 2 van de statuten van VGL)

Bij het besluit tot ontbinding van VGL geeft het bestuur aan het liquidatiesaldo een bestemming zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van VGL.

 • Beleid
 • Te verwachten werkzaamheden van VGL

Zoals in voorgaande jaren het geval is geweest verwacht VGL in 2020 en de daarop volgende jaren een financiële bijdrage te kunnen leveren:

 • Aan bewoonsters van de Hof die een dergelijke ondersteuning behoeven ter financiering van hun woonruimte;
 • In verband met het onderhoud van gebouwen en tuin, onderdeel uitmakend van de Hof;
 • Aan hospices, voornamelijk gelegen te Rotterdam, ter instandhouding van gebouwen en tuinen, voorzover zulks in overeenstemming kan worden geacht met de doelstelling van VGL;
 • Op andere wijze mits in overeenstemming met de doelstelling van VGL.
 • Werving van gelden (art. 3 van de statuten van VGL)

VGL werft geen gelden. Het vermogen wordt echter gevormd door:

 • belegging van de gelden die door de oprichtster van VGL (krachtens haar testament van 2 juni 1797) daartoe zijn afgezonderd;
 • subsidies en donaties;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere verkrijgingen en baten.
 • Beheer van de verkregen inkomsten

Het beheer van het vermogen alsmede van de verkregen inkomsten vindt plaats conform een met ABN AMRO MeesPierson overeengekomen beleggingsarrangement.

 • Vermogen van VGL

VGL houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van VGL.  Het bestuur van VGL houdt er echter uitdrukkelijk rekening mee dat in sommige jaren met het onderhoud van de gebouwen van de Hof hoge kosten kunnen zijn verbonden. Uitgaven, zoals hieronder in het kader van het bestedingsbeleid omschreven, dienen derhalve met enige voorzichtigheid te worden gedaan.  

 • Bestedingsbeleid

VGL besteedt een gedeelte van de verkregen inkomsten conform de doelstelling hoofdzakelijk aan de volgende projecten:

 • Op maandelijkse basis aan bewoonsters van de Hof die een dergelijke ondersteuning behoeven ter financiering van hun woonruimte;
 • Een aantal keren per jaar aan het onderhoud van gebouwen en tuin, onderdeel uitmakend van de Hof;
 • Jaarlijks aan hospices, voornamelijk gelegen te Rotterdam, ter instandhouding van gebouwen en tuinen, voorzover zulks in overeenstemming kan worden geacht met de doelstelling van VGL, zoals bijvoorbeeld aan het hospice De Vier Vogels te Rotterdam;
 • Op andere wijze, zoals aan Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, mits zulks in overeenstemming met de doelstelling van VGL kan worden beschouwd.
 • Beschikken over het vermogen van VGL

Besluiten omtrent beschikking over het vermogen van VGL worden genomen door het bestuur. Dergelijke besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Geen enkele persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen VGL. Aldus kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van VGL als ware het eigen vermogen.

 • Overige
 • Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen enkele beloning. Door hen gemaakte onkosten, mits niet bovenmatig, worden op verzoek aan hen vergoed. VGL heeft geen personeel in dienst.

 • Administratieve organisatie

Op verzoek van het bestuur van VGL voert Capital Support B.V., Den Haag de administratie van de vermogenstoestand van VGL en van alles betreffende de werkzaamheden van VGL. De daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers worden op zodanige wijze bewaard dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van VGL kunnen worden gekend.

De door het bestuur aangewezen accountant maakt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op met inachtneming van het bepaalde in art. 8 lid 3 van de statuten van VGL. Deze werkzaamheden worden verricht door Philips Accountants, Zeemanstraat 9a, 2991 XR te Barendrecht. De jaarrekening van VGL wordt jaarlijks voorzien van een accountantsverklaring door genoemd accountantskantoor. De jaarrekening wordt door het bestuur vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in art. 8 lid 4 van de statuten van VGL.

 • Publicatieplicht

VGL voldoet aan haar publicatieplicht via haar website.  

 • Bestuurssamenstelling

Het bestuur van VGL is als volgt samengesteld:

F.H. van Beek, voorzitter/penningmeester

Mr F.W. Oldenburg, secretaris

Mr. D.F. Richters

Mr L.J. Mees, lid